KRC (Kart Racing Club) - TOR KARTINGOWY - GUZÓW - GOKARTY


------


TOP 10 (9KM)

Lp Nick Czas
1. Konrad Kaczmarek 35,46
2. Daniel Okraska 35,62
3. Damian Bielaszewski 36,24
4. Kamil Mich 36,64
5. Jakub Tytoń 36,88
6. Kamil Szymczak 37,02
7. Damian Okraska 37,20
8. Krystian Jaworski 37,29
9. Jakub Sobiecki 37,35
10. Patryk Szymański 37,42

więcej...

TOP 10 (5.5KM)

Lp Nick Czas
1. Nikodem Sobiecki 39,59
2. Szymon Króliczak 41,18
3. Mikołaj Wierzbicki 42,30
4. Jakub Gross 43,56
5. Victor Menard 44,85
6. Piotr Gross 45,32
7. Jan Pruski 51,51

więcej...

PARTNERZYREGULAMIN

1. Tor Kartingowy prowadzony jest przez „KART RACING CLUB Krzysztof Borowiecki zwany dalej Organizatorem”.
2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Do korzystania ze sprzętu kartingowego (gokatrtów) dostępnego na torze niezbędne jest podpisanie oświadczenia przygotowanego przez Organizatora, w którym Uczestik potwierdza iż zapoznał się z Regulaminem Toru, akceptuje go w pełni i jest świadomy konsekwencji nie stosowania się do jego ustaleń.
4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 7 lat (min.130cm. wzrostu). Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.
5. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.
6. W każdej chwili Organizator może przerwać jazdę osobie, która dopuszcza się naruszenia Regulaminu Toru ZA:.

JAKIEKOLWIEK UMYŚLNE UDERZENIA W INNE GOKARTY ORAZ UDERZENIA W BANDY
NIESTOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ I SYGNAŁÓW OBSŁUGI TORU
ŁAMANIE ZASAD DOTYCZĄCYCH KIERUNKU JAZDY
JAKIEKOLWIEK BEZMYŚLNE LUB BRAWUROWE ZACHOWANIE ZA KIEROWNICĄ GOKARTA NIE ADEKWATNE DO UMIEJĘTNOŚCI.

7. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego gokartem. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu poniesionych kosztów.
8. Na terenie toru Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:

Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kominiarce i kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale i zjazd do boksu po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

9. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
11. Każdy z Uczestników korzysta z Toru na własną odpowiedzialność i w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
13. Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczyć Uczestnika wyścigu bez podania przyczyny.
14. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
15. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

FLAGI SYGNALIZACYJNE

Przepuść szybszego! Należy jechać po zewnętrznych częściach toru tak aby ułatwić wyprzedzenie szybszemu zawodnikowi.

Niebezpieczeństwo na torze! Należy zachować ostrożność – na torze obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania!

Tor wolny, odwołanie zagrożenia.

Zatrzymanie wyścigu – wszyscy Uczestnicy muszą natychmiast zatrzymać gokarty i oczekiwać na polecenia obsługi toru.

Ostatnie ostrzeżenie za niesportową jazdę lub niestosowanie się do
Regulaminu.

Dyskfalifikacja - wskazany kierowca ma natychmiast zjechać z toru w miejsce wskazane przez obsługę toru.

Koniec wyścigu (jazdy). Należy zjechać do boksu po dokończeniu okrążenia zjazdowego.

                                                              UWAGA!

Okrążenie zjazdowe zaczyna się już po czasie (jazdy/wyścigu) i nie jest okrążeniem        pomiarowym.
   W związku z tym Uczestnicy kończący wyścig są zobowiązani jechać z ograniczoną         prędkością!
    Prędkość po wjechaniu do boksu musi być minimalna!

                                                               KONIEC. 

Skrypt: Łukasz Kosiciarz Copyrigt © 2011 - Kart Racing Club www.kartracingclub.pl stat4u